dr inż. Mateusz Cuske
ECO-PROGRESS MATEUSZ CUSKE
UL. JANA DŁUGOSZA 31/4
51-162 WROCŁAW

PROJEKTY BADAWCZE

Nieodłącznym elementem pracy naukowej jest uczestnictwo w projektach badawczych oraz organizacja własnych prac naukowych. Poniżej znajdują się informacje o projektach badawczych, w których obecnie uczestniczę i tych już zakończonych:
2014 - 2015: Uczestnik projektu systemowego GRANT PLUS , realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapiał Ludzki. Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2 Transfer Wiedzy, Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji.

2013 - 2014: Uczestnik projektu Od innowacji do zysku, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapiał Ludzki. Priorytet: VIII Regionalne kadry gospodarki. Działanie: 8.2 Transfer wiedzy. Poddziałanie 8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw - realizowany przez Federację Pracodawców Polski Zachodniej w partnerstwie z Okresnì Hospodárskà Komora Liberec.

2013 - 2014: Uczestnictwo w realizacji prac badawczych w ramach projektu finansowanego przez NCBiR pt. Agrotechniczne, środowiskowe i technologiczne aspekty nawożenia azotem sorga cukrowego. Zadanie 2, pt: Środowiskowe aspekty nawożenia azotem

2013: Uczestnictwo w realizacji prac badawczych w ramach projektu finansowanego przez MNiSW pt. Wpływ substancji organicznej na rozpuszczalność i formy metali ciężkich oraz arsenu w glebach zanieczyszczonych poddanych rekultywacji – udział w analizach laboratoryjnych i opracowaniu wyników
Kreator stron internetowych - przetestuj