dr inż. Mateusz Cuske
ECO-PROGRESS MATEUSZ CUSKE
UL. JANA DŁUGOSZA 31/4
51-162 WROCŁAW
W świetle planowanych zmian obecnie obowiązujących przepisów prawnych dotyczących zanieczyszczenia gleby i ziemi oraz obowiązku monitorowania, a w niektórych przypadkach usuwania tych zanieczyszczeń, konieczne będzie zastosowanie wielu zmian w obecnym systemie ochrony gleb i remediacji terenów zdegradowanych, w szczególności w wyniku emisji przemysłowych. Obowiązek podjęcia działań remediacyjnych nakłada bezpośrednio Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75UE z dnia 24 listopada 2010r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola), zwana dalej IED. Dokument ten swoim kształtem merytorycznym nawiązuje do zaimplementowanej już w prawie polskim dyrektywy IPPC.

Nowe prawo (w nawiązaniu do dyrektywy IED) ma kłaść nacisk nie tylko na wartości graniczne, ale także na obowiązek wykonania przez prowadzącego działalność kompleksowej oceny ryzyka środowiskowego izdrowotnego wynikającej z obecności zanieczyszczeń w glebach. Wynika to bezpośrednio z faktu iż sama obecność zanieczyszczenia w glebie nie jest miarodajnym czynnikiem decydującym o wystąpieniu faktycznego ryzyka środowiskowego bądź zdrowotnego. Wiąże się to między innymi ze specjacją zanieczyszczeń (w tym przypadku metali ciężkich), ich formami występowania, właściwościami samego medium (gleby), domieszkami innych substancji oraz innymi, złożonymi czynnikami antropogenicznymi i przyrodniczymi. Dlatego wysoka całkowita zawartość metali ciężkich w glebie, nie stanowi o zagrożeniu dla środowiska.

Przedmiotem prowadzonych przeze mnie badań  jest przeprowadzenie szczegółowej analizy ryzyka środowiskowego wynikającego z obecności metali ciężkich (miedzi i cynku) w glebach zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie Huty Miedzi Legnica. 
DR INŻ. MATEUSZ CUSKE

ECO-PROGRESS MATEUSZ CUSKE

ul. Jana Długosza 31/4
51-162 Wroclaw
fax: 71 707 27 02

e-mail:kontakt@eco-progress.com m.cuske@gmail.com
Kreator stron internetowych - przetestuj